Skip links

Home / Specialisaties / Overige verzoeken/procedures

Overige verzoeken/procedures

Uit- en overlevering (OLW)

Bij uit- en overlevering gaat het om de overdacht van een persoon van het ene land naar het andere land.

Bij een uitlevering wordt u door de Nederlandse overheid naar een ander land uitgezet waar vervolgens de lokale autoriteiten u horen in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek of wanneer de berechting plaatsvindt. Het kan het ook zo zijn dat u overgeleverd wordt vanwege de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf. Het land dat om uw overlevering vraagt moet een uitleveringsverdrag hebben met Nederland.

Bij een overlevering gaat het altijd om een land binnen de Europese Unie. De procedure is korter en u kunt als Nederlander of gewortelde vreemdeling niet worden overgeleverd voor het uitzitten van een straf.

Is er sprake van een uitleverings- of overleveringsverzoek neemt u dan contact op met ons kantoor.

Strafoverdracht (WETS-WOTS)

Er zijn twee wetten voor internationale strafoverdracht, WETS (voor landen in de Europese Unie) en WOTS (voor andere landen).

WOTS staat voor Wet overdacht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De WOTS regelt de strafoverdracht tussen Nederland en landen buiten de Europese Unie. Het doel wat met de strafoverdracht beoogt wordt is een goede terugkeer in de maatschappij in het land waar u binding mee hebt.

De WOTS procedure kan op verschillende manieren worden opgestart. Dit kan op uw eigen initiatief maar ook op verzoek van het IOS.

WETS staat voor Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. Het doel wat met de strafoverdracht beoogt wordt is een goede terugkeer in de maatschappij in het land waar u binding mee hebt.

De belangrijkste verschillen tussen WETS en WOTS zijn dat in het geval van WETS instemming van de veroordeelde niet vereist is. Bij strafoverdracht in het kader van WETS verandert de over te nemen straf niet maar is er dus sprake van voortzetting van de straf.

Wilt u een verzoek tot strafoverdracht indienen of bent u hiermee geconfronteerd? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

VI-procedures (uitstel/afstel en buitenlandse VI bepaling)

Het Openbaar Ministerie kan een vordering tot uitstel of afstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling indienen. Indien u voor 1 juli 2021 veroordeeld bent dient het Openbaar Ministerie deze vordering uiterlijk 30 dagen voor uw V.I. datum in te dienen. Indien u op of na 1 juli 2021 veroordeeld bent dient het Openbaar Ministerie uw voorwaardelijke invrijheidstelling te verlenen. Er hoeft dan geen vordering meer te worden ingediend bij de Rechtbank. U kunt hiertegen uiteraard wel bezwaar maken.

Wordt u geconfronteerd met een vordering tot uitstel of afstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling neemt u dan contact op met ons kantoor.

Het kan ook zo zijn dat Nederland uw straf heeft overgenomen uit het buitenland en dat niet de (gunstigere) buitenlandse V.I. bepaling wordt toepast maar de Nederlandse V.I. bepaling. Er bestaat dan een mogelijkheid om aan de Minister een verzoek te doen tot het toepassen van de gunstigere buitenlandse V.I. bepaling. Neemt u in dat geval contact op met ons kantoor.

WVGGZ

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Het kan zo zijn dat een psychische stoornis leidt tot gedrag dat gevaar veroorzaakt voor mensen zelf of anderen. Indien er geen vrijwillige zorg mogelijk is kan de rechter verplicht zorg opleggen. Voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie is de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) van toepassing.

Binnen ons kantoor is mr. Van de Velde de specialist op het gebied van deze procedures. U kunt dan ook contact met ons kantoor opnemen.

Woningsluiting

Indien in uw woning of bedrijfspand een handelshoeveelheid drugs of drugs gerelateerde goederen worden aangetroffen is de burgemeester bevoegd om op grond van artikel 13b Opiumwet tot tijdelijke sluiting van de woning/bedrijfspand over te gaan. Het doel hiervan is het herstel van de openbare orde. De burgemeester dient de betrokken belangen af te wegen bij zijn besluit om de woning of het bedrijfspand te sluiten dan wel te volstaan met een waarschuwing.

Wordt u geconfronteerd met een sluiting van de woning/bedrijfspand neemt u dan contact op met ons kantoor.

Beslag

In geval van een verdenking bestaat de mogelijkheid dat er door politie – in opdracht van justitie – goederen in beslag kunnen worden genomen. Denk aan telefoons, laptops, auto’s, maar ook andere goederen. Geeft nooit zomaar toestemming voor onderzoek. Overleg altijd eerst met en advocaat.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Op vordering van het openbaar ministerie kan bij afzonderlijke rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit de verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Kortgezegd: eventuele gelden die zijn verworden door het plegen van dat strafbaar feit. Vaak worden een dergelijke vordering door het openbaar ministerie aangebracht bij verdenkingen die zien op vermogensdelicten, maar ook in het kader van opiumwetzaken.

Schadevergoeding na detentie

Indien uw strafzaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat er schuld is opgelegd zonder straf kunt u een verzoek doen om de schade die door u is geleden vergoed te krijgen. Indien u in voorlopige hechtenis (vanaf inverzekeringstelling op het politiebureau en daarna in het huis van bewaring) heeft gezeten komt u in aanmerking voor een vergoeding per dag dat u in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Indien u in beperkingen was gesteld kunt u ook hier een vergoeding voor krijgen. Naast de voorlopige hechtenis kunt u ook aanspraak maken op vergoedingen ten gevolgen van detentie. Indien u meer vragen heeft hierover, neem contact op met ons.

Gespecialiseerd in strafrecht

20+ jaar ervaring

Persoonlijk contact

Snel schakelen

Resultaatgerichte en ervaren strafrechtadvocaat nodig?

Contact opnemen
Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋