Skip links

Home / FAQ

Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze veelgestelde vragen

Het is niet verplicht om een advocaat mee te nemen naar de zitting, dit adviseren wij echter wel. De kans op een vrijspraak of een zo gunstig mogelijk resultaat wordt hierdoor vergroot. Onze advocaten bereiden u voor op de zitting, staan u bij tijdens de zitting en zijn beschikbaar na afloop van de zaak om u te helpen met praktische vraagstukken.

Als minderjarige is het verplicht om aanwezig te zijn op de zitting, indien u meerderjarig bent kunt u ook de advocaat als gemachtigde naar de zitting laten gaan. De advocaat vertegenwoordigt u dan in uw strafzaak.

Voor veel voorkomende strafbare feiten kan het Openbaar Ministerie zelf een straf opleggen. Dit wordt dan gedaan door het opleggen van een strafbeschikking of een OM-afdoening (gesprek bij de Officier van Justitie). Hierbij kunnen verschillende soorten straffen worden opgelegd zoals een geldboete, een taakstraf of een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding. Een gevangenisstraf kan hierbij niet worden opgelegd. De strafbare feiten waarvoor een strafbeschikking kan worden opgelegd zijn bijvoorbeeld; eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, bedreiging, rijden onder invloed en vandalisme.

Indien u een strafbeschikking in de vorm van een boete ontvangt (vaak via het CJIB) erkent u schuld wat kan leiden tot een aantekening op het strafblad. Indien u het niet eens bent met de strafbeschikking dient u binnen twee weken na kennisname hiervan in verzet te gaan, u dient de strafbeschikking dan niet te betalen.

Indien u als verdachte bent aangemerkt heeft u het recht om een advocaat te raadplegen. De advocaat kan op voorhand voor u de stukken die betrekking hebben op de zaak opvragen en u kunt tijdens het verhoor worden bijgestaan. De advocaat kan u voorbereiden op het verhoor en met u afstemmen of er verhoorsbijstand zal worden verleend.

De politie kan een persoon die als verdachte is aangemerkt voor duur van 9 uur ophouden voor verhoor. Indien er geen voorlopige hechtenis is toegelaten voor het feit waarvan u verdacht wordt betreft dit 6 uur. De tijd tussen 0.00 en 09.00 uur telt hiervoor niet mee. Indien de (hulp) officier van justitie besluit om u langer vast te houden dan wordt u in verzekering gesteld, dit kan voor een periode van maximaal 3 dagen. Deze periode kan eenmaal worden verlengd met drie dagen.

De rechter-commissaris kan u vervolgens, indien de officier van justitie dit vordert, voor de duur van 14 dagen in bewaring stellen.  De officier van justitie kan vervolgens de rechtbank verzoeken om u langer vast te houden middels een bevel gevangenhouding. Dit kan voor de maximale duur van 90 dagen.

Indien de werkstraf door de rechtbank of het gerechtshof is opgelegd dient u deze binnen 18 maanden (1,5 jaar) uit te voeren. Indien de werkstraf door het Openbaar Ministerie (middels een strafbeschikking) is opgelegd dient u deze binnen 9 maanden uit te voeren.

Indien u de werkstraf niet of niet naar behoren uitvoert kan de reclassering besluiten om deze te retourneren aan het Openbaar Ministerie. De werkstraf zal dan worden omgezet in vervangende hechtenis. Indien u een kennisgeving van deze omzetting ontvangt dient u binnen 14 dagen bezwaar in te dienen tegen deze beslissing.

U kunt (door middel van het inschakelen van een advocaat) de officier van justitie verzoeken om de spullen terug te geven. Indien de officier van justitie hiertoe niet wenst over te gaan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Ook is het een mogelijkheid om het openbaar ministerie te verzoeken zekerheid te stellen voor bepaalde goederen. Er dient dan een bepaald bedrag betaald te worden om het in beslag genomen goed terug te krijgen.

Indien u veroordeeld bent wegens een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan én er een werkstraf of gevangenisstraf is opgelegd bestaat de verplichting om DNA af te staan. Dit DNA-profiel wordt opgeslagen in de landelijke DNA-databank, deze gegevens worden gebruikt voor de opsporing van toekomstige strafbare feiten. Tegen de opslag van DNA kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen 14 dagen na de afname, tegen de afname op zichzelf kan geen bezwaar worden ingediend.

Een eerste oriënterend gesprek met één van onze advocaten is gratis en vrijblijvend. Zo’n kennismakingsgesprek duurt doorgaans (we hanteren geen zandloper) een half uur. Daarin wordt beoordeeld of bijstand door een advocaat in de voorgelegde kwestie zinvol is en zo ja, wat een advocaat daarin voor u wel en niet kan betekenen. Op die wijze proberen we u zo goed mogelijk te informeren, waarna u een weloverwogen beslissing kunt nemen of u van onze diensten gebruik wilt maken.

 

Wij hanteren een variabel uurtarief (Euro 150,– tot Euro 320,– exclusief verschotten en BTW), dat tevoren in overleg met u wordt vastgesteld. Factoren die daarbij zoal een rol kunnen spelen zijn de complexiteit van de zaak, de mate van specialistische kennis die daarin verlangd  wordt, het met de zaak gemoeide financiële belang, de spoedeisendheid van de verlangde bijstand.
Indien daartoe aanleiding is kan worden overlegd over het tevoren overeenkomen van een vast honorarium ter zake van de in uw zaak door ons te verlenen diensten.

Wij bieden ook rechtsbijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Indien u op grond van uw inkomens- en vermogenspositie daarvoor in aanmerking komt of denkt te komen, verzorgen wij de aanvraag daartoe aan de Raad voor Rechtsbijstand, de instantie die uiteindelijk bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, en -indien dat het geval is- welke eigen financiële bijdrage u aan de advocaat betaalt. Meer informatie daaromtrent treft u aan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋